European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Искра-1928г.”

Читалище “Искра-1928г.”  в село Цар Самуил е създадено през 1928 година.

Дейности , свързани с уреждане и поддържане на библиотеките,читалните и други.

Те са насочени към обогатяване на културния живот в селото и общината за удовлетворяване потребностите на населението чрез:
съхранение и развитие на традициите на българския фолклор

възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и културната
идентичност;

обмен между културите на различните етноси;

разширяване знанията на гражданите

осигуряване на достъп до информация и комуникация

1.Комплектуване на библиотечния фонд

чрез покупка , дарение и замяна на загубени книги.

абонамент на периодични издания

2.Библиотечна,справочно библиографска и информационна дейност.

регистрация на нови читатели.

оказване на консултантска помощ на читателите при ползване на
библиотечния фонд.

актуализиране на краеведска картотека.

съхранение
и описание на обичаите в селото.
събиране и сканиране на снимки за изготвяне на албуми.

изработване на препоръчителни списъци.

организирани посещения на класовете за запознаване с възможностите на
библиотеката .

3.Други дейности на библиотеката

участие в проекти за обогатяване техническите средства в библиотеката,които да подпомогнат работата и.

участие в семинари и обучения.

да се предвидят средства за закупуване на книги,канцеларски материали за нуждите на библиотеката и за клуб „млад приятел на книгата”

за изработване на картички,украси, мартенички и други.

Младежки дейности
Приобщаване на децата до 14 годишна възраст към дейността на читалището за опознаване и съхраняване на българските , местни и етнически традиции и обичаи.

Провеждане на мероприятия ,свързани с книгата,с цел обогатяване на езиковата им култура.

Любителско художествено творчество,клубове и кръжоци
Продължава дейността на фолклорна група „Искра“, танцов клуб „Хармония“,Детска вокално група,клуб „Млад приятел на книгата“, клуб „Българска везба“.

1. Обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в селото.
2. Утвърждаване на народното читалище като общодостъпен център за библиотечно и информационно обслужване на населението.

3. Запазване на традиционните читалищни дейности съхраняване и популяризиране на автентичния фолклор, разширяване дейността на съществуващите самодейни колективи.

4. Изграждане и развиване на ценностната система у младежите и децата.

5. Разширяване на сътрудничеството между читалищата в общината.

6. Повишаване ролята на читалището в социалната и културната интеграция на различни общности.

Дейности за нематериалното културно наследство: клуб ” Българска везба”, Фолклорна група “Искра”, Танцов клуб “Хармония”

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.