European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “И.Кожухаров-1904г.”

Читалище “И.Кожухаров-1904г.”,село Благоево е създадено през 1904 година.

В сградата на Читалището им обособен Кът със старинни инструменти и сечива, стари народни носии.

Читалище Иван Кожухаров е действащо читалище, регистрирано под номер 1484 в Министерство на Културата на Република България.
Дейности: 1 – Вокална група; библиотека – 3409 б. е.

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за автентичен фолклор.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.