European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Л. Н.Толстой -1890г.”

Читалище “Л. Н.Толстой -1890г.”,село Виноград е създадено през 1890 година.

Народните читалища имат основна задача да развиват и обогатяват културния живот в населеното място.Да работят за съхраняване и разпространяване на традициите и обичаите на българския народ.Да утвърждават националното самосъзнание и осигуряване на достъп до информация.

1.Библиотечна дейност.

2.Работа със колективи

3.Организира и провежда тържества,по случай бележимите дати и културния календар.

4.Участие на самодейните колективи във фолклорни фестивали извън населеното място.

5.Съхраняване и обогатяване на битовия кът.

6.Работа с деца от ОУ и ДГ с.Виноград – включване  в общоселски тържества.

7.Поддръжки и ремонти.

Разучаване на нови песни женския нар.хор.Участие в чествания от културния календар.Подготовка и участие във фолклорни фестивали от общинско и национално значение. Привличане на млади участници в народния хор и оркестър. Намиране и разработване на проекти нови носии и озвучителна техника.

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за автентичен фолклор.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.