European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Надежда -1928г.”

Читалище “Надежда -1928г.”, село Балканци е основано през 1928 година.

Развиване на  дейността на Читалищните самодейни състави  –Вокална група за народни песни”Росна китка” ,дует „Надежда”,Група за пресъздаване на народни обичаи ,Група за хумористични сценки .

Привличане на млади хора към читалищните състави.

 Обогатяване дейността на клуба по ръкоделия от „Раклите на баба” и клуба  по кулинария.

Разработка и участие в проекти ,с цел съхраняване и обогатяване на културното наследство.

 Обогатяване на Битовия кът в читалището.

  Съвместна дейност с други читалищни състави и клубове от страната и чужбина.

Разработване на предложения и проекти за ремонт и поддръжка на читалищната сграда.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Кръжок по кулинария;
  • Кръжок по ръкоделие и плетива;
  • Детски танцов състав;
  • Група за народни песни “Росна китка”;
  • Група за пресъздаване на народни обичаи

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.