European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище „Никола Й. Вапцаров 1927г.“

Читалище „Никола Йонков Вапцаров 1927 г“ в село Бабово е създадено през 1927 година.

  1. Библиотечна дейност:
  • Библиотечен фонд- 13461 тома;
  • Набавени книги- 233 броя;
  • Брой читатели- 129 броя;
  • Брой посещения-1896 броя;
  • Брой абонирани заглавия- 5 броя;
  1. Културна дейност:

А) Художествена самодейност

  • Изградени форми

-Група за изворен фолклор;

-Женска певческа група;

-Детска фолклорна група;

-Клуб за народни танци;

-клуб хоби кафе;

-Клуб „Приложни занаяти”;

-Детска кулинарна работилничка „Житената питка”;

Дейности за нематериалното културно наследство:

Клуб “Приложни изкуства”, Детска кулинарна работилничка  “Житената питка”, Група за изворен фолклор, Женска певческа група, Клуб за народни танци “Бабовски гайтани”.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.