European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Никола Й. Вапцаров 1873”

Читалище “Никола Й. Вапцаров 1873”

Читалището е основано през далечната 1873 г. в гр. Тутракан.

Под името „Возрождение“ от учителя Неделчо Балкански и от родолюбиви българи. Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета му и неговото легитимиране пред обществото. През своята 140-годишна история, тутраканското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. Читалището се уповава на своите корени като национална, социална, културна, образователна и информационна организация и отговаря на предизвикателствата на днешния свят. То организира своята дейност, като спазва основните принципи в Закона за народните читалища. Поддържа своята членска маса и се ръководи от своя върховен орган – Общото събрание и от законно избрано читалищно настоятелство.

Основните приоритети в читалищната дейност са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществяваща се на основание на действащата нормативна уредба.
Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.

В читалището функционират:

1. ТФ „Дунавска младост”

2. ТС „Детелини”

3. ВГ „Северина”

4. Театрален състав „Борис Илиев”

5. ВГ „Росна китка”

6. ВГ „Шлагери”

7. Дамско вокално трио „Триада”

8. ВГ „Синхрон”

9. Библиотека – работи по Програма „Глобални библиотеки”

Основната цел на читалището, заложена в ЗНЧ и в утвърдения от Общото събрание Устав, е да задоволява потребностите на местното население, свързани с:

 • Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност;
 • Запазване на обичаите и традициите на българския народ;
 • Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към постиженията на науката, изкуството и културата;
 • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
 • Осигуряване на достъп до информация.

За постигане на тази цел читалището извършва следните основни дейности съгласно ЗНЧ и Устава:

 1. Урежда и поддържа библиотека и читални, както и фототека;
 2. Създава и поддържа електронни информационни мрежи;
 3. Предоставя компютърни и интернет услуги на населението;
 4. Развива и подпомага любителско художествено творчество;
 5. Организира школи, курсове, клубове, кино и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
 6. Събира и разпространява знания за родния край;
 7. Създава, съхранява и популяризира сбирки съгласно ЗКН;
 8. Извършва допълнителни дейности и услуги, свързани с предмета на основната му дейност, които не противоречат на ЗНЧ, ЗЮЛНЦ и Устава на читалището, като използва приходите от тях за постигане на определените в устава му цели.

Дейности за нематериалното културно наследство: Школа по гайда, 170 антикварни печатни издания – Стари родове, Детска школа за народни танци (предучилищна възраст); Фолклорна танцова формация “Дунавски младост”, Клуб за народни танци “Добруджа”.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.