European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище „Отец Паисий 1928 г.“

Читалище „Отец Паисий 1928 г.“ в село Стамболово е създадено през 1928 година.

Читалището е основано през 1928г.То е регистрирано като самостоятелно юридическо сдружение,с нестопанска цел вписано в регистъра на Министерството на култура под №83/15.06.2010г.   Читалището е единствения културен институт  в населеното място.

Към Народно читалище Отец Паисий 1928 село Стамболово, община Сливо поле, са сформирани състави и групи за фолклорно пеене и танци. Идеята, която стои в основата на тези състави, е НЧ Отец Паисий да се превърне в средище на българския дух и традиции от областта.

Съставите, занимаващи се с фолклорно пеене, изпълняват български традиционни песни от фолклора на цялата страна.

Освен пеене, в читалището любителите на българското танцово изкуство могат да се запознаят с автентични хора от региона и цялата страна. Това може да стане както на провежданите репетиции, така и на събития от ранга на фестивали и празници с различен характер.

Основните цели на читалището:

–   да  развива богата библиотечна ,образователна дейност ;

–    да създава съхранява и разпространява духовни ценности;

 –    да подпомага развитието на любителското художествено творчество;

Библиотеката при НЧ „Отец Паисий 1928г.“ е общообразователна библиотека ,утвърдена като седалище за знание сформирана като актив на мрежа,която съдейства за приобщаване на  населението.

Библиотеката обслужва  читателите  на селото с библиотечни материали  и библиографска информация .Библиотечния фонд -4745 библиотечни единици.Фонда се обновява чрез закупуване на книги .

През лятото  функционира Лятна читалня, която се посещава от множества деца. Интерес представляват енциклопедиите учебно помощна литература художествена литература от съвременни автори и препоръчителната детска литература .

Основното цел в библиотечната дейност е привличане на читатели от най ранна възраст. В библиотеката се прави витрина с кътове с ново постъпилата литература. Тя осигурява свободен достъп за своите читатели.Най активните читатели са децата.За най малките деца се изнася беседи, чрез които те се запознават правилата за ползване на библиотеката.Годишно се раздават 2563тома. Регистрирани са 197 бр.читатели .

Дейности за нематериалното културно наследство: Женска певческа група

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.