European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Познай себе си 1911 г.”

Читалище “Познай себе си 1911 г.”, в село Ряхово е създадено през 1911 година.

Ряховското читалище е основано през 1911 г. по инициатива на учителите и с участието на някои по-будни селяни. То приема за свое име мисълта на древногръцкия философ Сократ “Познай себе си 1911 г.“

През своята дългогодишна история Читалището в село Ряхово е успяло да завоюва своето място в живота на ряховчани. Основната цел която винаги е стояла пред читалището е  да задоволява потребностите на гражданите свързани с развитие  и обогатяване на  културния живот, запазване на обичаите и традициите, разширяване  знанията на гражданите. То е мястото където хора от различна възраст могат да общуват помежду си, да се занимават с творчество, да получават необходимата информация.

   За постигане на добри резултати в работата на НЧ „ Познай себе си – 1911 ”, Читалищното настоятелство заедно със секретаря и библиотекаря към читалището изготвят план за работата през годината, който се приема от членовете на читалището разглеждан и одобряван на  годишното отчетно събрание.

 Основните задачи, които стоят пред ряховското читалище са:

1.Читалището да работи в посока проучване, възстановяване и запазване на местните обичаи и традиции.

 1. Да организира и съдейства за провеждането на традиционните празници и обичаи.

3.Читалището да предоставя възможност на гражданите да вземат участие в организираните културни мероприятия.

 1. Програмата „ Глобални библиотеки” е дала възможност читалището да се превърне в съвременен културно-информационен център предоставящ услуги на гражданите, осигурявайки достъп до информация.
 2. Формиране на читалището като място за общуване и контакти.
 3. Да подържа партньорство с общинската администрация, кметството, училището, детската градина, бизнеса и други НПО.

  През последните години благодарение на допълващи субсидии от Министерството  на културата и спечелените проекти, библиотеката към читалището не е само място където можеш да отидеш за да си вземеш книга. Благодарение на Програмата  „ Глобални библиотеки”, тя се е превърнала в  информационен център, който предоставя актуална информация и услуги, организира мероприятия и отразява дейността на читалището в сайт  https://sites.google.com/site/narodnocitalisepoznajsebesi създаден от библиотекаря и ръководителя на компютърната зала Магдалена Йорданова.

  Библиотеката ни разполага с 5 броя компютри, 1 брой мултифункционално устройство и мултимедия. Наличие на компютърна и размножителна техника има и в читалището – 1 брой компютър, 1 лаптоп и 1 брой мултифункционално устройство. Осигурена е и интернет връзка.

 Стараем се да обновяваме библиотечния фонд, като се  съобразяваме с учебния материал на учениците и според интересите на читателите на библиотеката.

Библиотечния фонд за 2021 година наброява 10 210 тома литература, като през годината 764 броя книги са отчислени, а са постъпили 214 броя, от които 110  са  закупени  по програма

„ Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност, 2 са закупени от бюджета на читалището, а 102 броя са дарени от частни лица и издателства.

 Библиотеката ни се посещава както от млади хора така и от хора на пенсионна възраст.

Културна дейност

Това е дейността, която до голяма степен зависи от обществената подкрепа и организационните качества на щатния персонал, читалищното ръководство и членовете му. За осъществяването на тази дейност основните насоки в работата на читалището са:

 • Честване на официални празници, годишнини, подреждане на изложби, витрини и кътове;
 • Организиране на мероприятия с деца и младежи;
 • Събиране и разпространяване на знания за родния край;
 • Повишаване постиженията на самодейните състави;
 • Подготовка на местните обичаи, организирането и провеждането на културни прояви;
 • Участие на читалищните състави в общински, регионални, национални и други фестивали и събори;
 • Участие в общинския празник – гр. Сливо поле

Читалището дава възможност за изява на талантливите хора. Към читалището има изградени  две постоянно действащи самодейни групи:

 •   Мъжка група за стари градски песни – „ Офицерите от запаса”  и
 •   Женска група за народно пеене – „ Китка”
 •   Любителска група за разучаване на народни хора

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за изворен фолклор “Китка”.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.