European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Правда-1910г.”

Читалище “Правда-1910г.”, село Горски Сеновец е създадено през 1910 година.

 1. Отстояване позицията на водещо културно средище;
 2. Обогатяване на културния живот; Развитие на библиотечната дейност;
 3. Превръщане на читалището в информационен център;
 4. Съхраняване на народните обичаи и традиции;
 5. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество;
 6. Реализиране на проект МИГ Лясковец-Стражица.

7.Партниране с кметството и пенсионерски клуб за развитие на културните процеси;

8.Работа в школи и фестивали;

9.Да се направи текущ ремонт на сградата

10.Да се разшири съвместната работа на читалището с Община;РЕКИЦ;МК и др., и да се изградят повече съвместни инициативи и партньорства при осъществяване и реализиране на дейности на различни нива.

 1. Библиотечна дейност:
 • Основна цел в библиотечната дейност е привличане на читатели от най-ранна детска възраст.
 • Поддържане на библиотеката – подобряване на библиотечното и информационно обслужване
 • Библиотечен фонд на читалището :
 • основен
 • дарителски
 • Брой читателски посещения –
 • за дома – 305
 • в читалня – 25
 • Степен на автоматизация в библиотеката – поетапно въвеждане на софтуер.

За популяризиране на дейността си читалищната библиотека организира:

 • беседи;
 • разговори;
 • кътове;
 • работа с най-малките деца с цел зараждане интерес към книгата;
 • културни мероприятия свързани с книгата;
 • Мероприятия на библиотеката:
 • уроци по родолюбие;
 • кътове, беседи, четения и чествания по случай бележити дати свързани с видни българи и събития;ютърни услуги
 • инициатива „Чети с мен”
 • Предоставяне на компютърни и услуги.

–   Читалището  разполага с компютър, принтер и скенер и предоставя като възможност Безвъзмездни услуги ; попълване на молби, формуляри и др.образци, изготвяне на съобщения, обяви, покани, принтиране, сканиране, както и предоставяне на актуална информация чрез периодичните издания, необходима на зем.производители, тютюнопроизводители, пчелари, пенсионери, ученици и др.,както и онлайн достъп  до различни институции и учреждения /НАП,ЕОН,ВИК и др.

2.Художествено-творческа дейност на читалището:

Въпреки ограниченията в условията на пандемия, към читалището развиваха дейност и участваха в конкурси и фестивали следните групи:

Група за пресъздаване на обичаи

Певческа група „Горски цветя” – жанр естрада

Певческа група за обработен фолклор

Танцов състав – народни танци

Клуб Изобразителни дейности

През изтеклия период читалището работи в посока привличане на деца и развиване на техните умения и таланти.

 • създаване на сборна музикална група за деца и младежи.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.