European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Пробуждане -1896”

Читалище “Пробуждане -1896”, село Джулюница е основано през 1896 година.

Читалище „Пробуждане-1896” с. Джулюница е основано на 3 юни 1894 г. от група учители и родолюбиви жители на с. Джулюница. Първоначално то се помещава в дюкяна на първия председател – учителя Коста Попниколов, а по-късно през 1924 г. в новопостроения училищен салон. През 1950 – 51 г. са отпуснати средства за построяването на нов читалищен дом, който задоволява нарасналите нужди на населението. През годините към читалището са съществували театрална група, женски хор, музикални школи, школа за народни танци и модерен балет. Днес библиотечният фонд на библиотеката към читалището наброява над 13 800 броя, а членовете и читателите са над 200 души. През 2010 година, по програма „Глоб@лни библиотеки – България” отворя врати компютърна зала с 6 компютъра и копирна и аудиовизуална техника. Към читалището работят Танцов клуб „Палитра” с ръководител Марияна Антонова, Фолклорна група „Сладкопойна чучулига” с ръководител Мария Димитрова и Клуб „Творческа работилница”. Традиционен за селото е Националният кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости в село Джулюница”, към който в последните години се провежда превърналия се вече в традиция Конкурс за най-добра домашна лютеница и Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство.

Основни дейности за нематериалното културно наследство:

  • Танцов клуб “Палитра”;
  • Етно кът “Градинарска Джулюница“;
  • Формация “Джулюнски ритми”;
  • Танцов клуб “Палитра”

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.