European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Просвета-Камен 1905г.”

Читалище “Просвета-Камен 1905г.”, село Асеново е създадено през 1905 година.

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за автентичен фолклор

Читалище Просвета 05 е действащо читалище, регистрирано под номер 2322 в Министерство на Културата на Република България.
Дейности: 1 – Модерен балет; библиотека – 7480 б.е.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.