European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Просвета-1886 г.”

Читалище “Просвета-1886 г.” в  Село Дюлево е основано през 1886 година.

Дюлевското читалище е едно от хилядите културно- просветни огнища, осеяли за повече от столетие нашата Родина.

НЧ“Просвета-1886“ е със  135 годишна история . Нашето читалище е едно от най- първите създадени в община Средец и ние само можем да се гордеем със своята история. Поколения наред, читалищни деятели служат на делото на народната просвета.

Библиотечната дейност е една от основните за читалищата. Посещенията са 381. Библиотечният фонд наброява 14 533 библиотечни  единици. Библиотеката притежава като архив старопечатни книги  между ,които издадената през 1857год. в Нови Сад  книга „Горски пътник” на Г. С. Раковски.

 За бележити дати и годишнини на автори и видни личности, са подготвени витрини и табла в библиотеката и фоайето на читалището.

През летния период, за да е по- удобно на нашите читатели библиотеката оформя кът/читалня във фоайето на първия етаж, където всеки желаещ може да чете периодичните издания,  за които  сме абонирани. Към читалището функционира група за изворен фолклор и любителска танцова група. Индивидуални изпълнители Сибиле Пенова, Керанка Костова и Станка Желязкова.

Основни цели:
1.Подпомагане развитието на традиционните читалищни дейности за поддържане на обичаите, фолклора и превръщането им в трансмисия към следващите поколения.

1. Утвърждаване на Читалището като притегателно място за населението и активен участник в местното развитие.

2. Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно обслужване на населението.

Културно масова работа:
1. Към читалището функционират певческа група „Настроение“, Любителска танцова група „ Дюлевци“ , индивидуална изпълнител на народни песни – Станка Желязкова, Сибиле Ана –Мария Пенова, Керанка Косстова
.
2. Участия на читалищните формации в общински и национални фестивали и събори.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Певческа фолклорна група “Настроение”;
  • Любителска танцова група “Дюлевци”;
  • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.