European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Просвета-1906г.”

Читалище “Просвета-1906г.”, село Лозен е създадено през 1906 година.

Дейностите на Читалището са насочени към  към обогатяване на културния живот в селото за удовлетворяване потребностите на населението чрез:
съхранение и развитие на традициите на българския фолклор
възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и
културната идентичност;
обмен между културите на различните етноси;
разширяване знанията на гражданите;
осигуряване на достъп до информация и комуникация;

1. Обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в селото.
2. Утвърждаване на народното читалище като общодостъпен център за библиотечно и информационно обслужване на
населението.
3. Запазване на традиционните читалищни дейности съхраняване и популяризиране на автентичния фолклор, разширяване дейността на съществуващия самодеен колектив.
4. Изграждане и развиване на ценностната система у младежите и децата.
5. Разширяване на сътрудничеството между читалищата в общината.
6. Повишаване ролята на читалището в социалната и културната интеграция на различни общности.

1. Библиотечна дейност:
-Поддържане и обогатяване на библиотечния фонд;
-Подобряване работата с читателите увеличаване броя на читателите и на читателските посещения;

-Организиране на мероприятия за честване на исторически събития и личности;
-Да се поддържа МТБ в добър вид;
-Работа с местната власт, пенсионерски клуб
-Предоставяне на компютърни и интернет услуги;
-Популяризиране и разширяване обема на предоставяните услуги;
-Участие в проекти;

2. Развитие на любителското художествено творчество:
-Съхранение и популяризиране на българския фолклор.
-Продължаване дейността на самодейния състав, група от три жени,с които участваме в кулинарни мероприятия,фестивали и индивидуални автори и изпълнители на стихотворения и разкази,които много често участват от името на нашето читалище във вестник „Минаха години.

3.Събиране и разпространяване на знания за родния край.  Стараем се да поддържаме и представим обичая“Жътва“,който
тази година възобновихме . Събираме снимков материал от стари снимки, отразяващи живота на селото от миналото.Същият се обработва,систематизира и е включен в албуми и историческите данни за селото,които наш сънародник,бивш Директор на Училището и Автор на не малко книги ще издаде през 2022г- г-н Петър Петров.Събрани са над 230 снимки.Дейността продължава.
4. Организационна дейност:
Читалищно настоятелство,с председател Светлана Лазарова работи усърдно и отговорно за решаването на текущите
задачи,които са стояли на преден план,касаещи художествената дейност, ,библиотечната ,организационната и финансовата дейност на нашето читалище.За периода са проведени 4 заседания на читалищното настоятелство.Въпросите ,които сме обсъждали, са на теми-организационни за финансовите отчети,относно работата по проект ,текущи и други.

Дейности за нематериалното културно наследство: Самодейни състави.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.