European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Просвета-1930”

Читалище “Просвета-1930” е създадено през 1930 година в Село Голямо Буково.

Работата на НЧ „Просвета-1930“ се ръководи от настоятелство с председател Пенчо Пенчев. Нашето читалище е малко, но то се е превърнало в център за културния живот на хората . Това е единственото място, където населението има възможност за общуване и обмен на информация.
Читалището е разположено в сградата на кметството и ползва една стая.

Към читалището има сформирана женска битова група от 8 човека. Те са в основата за провеждане на всички празници в селото ни.

Основни задачи:
1. Укрепване на читалището като организационна единици и превръщането му в притегателен център за по-голямата част от населението в Г.Буково .
2. Организация на библиотечната дейност .
4. Съхраняване на традициите и обичаите в село Голяма Буково.

Дейности за нематериалното културно наследство: Женска фолклорна група.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.