European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Развитие – 1894г.”

Читалище “Развитие – 1894г.” село Драгижево е основано през 1894 година.

Читалище „Развитие -1894” с. Драгижево е създадено през 1894 г. с цел да просвещава населението, чрез театрална трупа, танцова група и хор. То и днес пази духовността и е единственият културен и просветителски център в селото. Читалищният дом е завършен през 1954 година с доброволния труд на местното население, а през 2005 година е обновен по спечелен проект. В читалището твори Група за обработен фолклор, с художествен ръководител Цветанка Христова. Дейност развива и Детска фолклорна група „Китчица” и Група за художествено слово с ръководител Йорданка Димитрова. Всяка година читалището е домакин на Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”, който е с конкурсен характер и жури от трима души. Библиотеката към читалището притежава около 14 000 тома и разполага с компютри и достъп до интернет. В сградата на читалището се помещава и Клубът на пенсионера.

Основни дейности за нематериалното културно наследство:

  • Детски клуб “Традиция”;
  • Група за обработен фолклор”Детелина”;
  • Детска фолклорна група”Китчица”

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.