European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Развитие 1895г.”

Читалище “Развитие 1895г.”, град Стражица е основано през 1895 година.

Библиотеката разполага с  19 067 тома библиотечен фонд, който е ползван от 532  читатели, а посещения за годината са 4 273. За популяризиране на дейността и фонда си  библиотечните работници организират:  инициативи свързани с книгата, културни мероприятия, изложби, запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на необходимата литература в библиотеката, работа и с най-малките деца с цел зараждане на интерес към книгата.

През 2021 г. са закупени 137 тома нова литература.

Качеството на библиотечно-информационното обслужване зависи от обогатяването, организацията и управлението на библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е в пряка връзка с читателските търсения, потребности, интереси и наличните финансови средства.

 • „Информирани и здрави“ Беседа с ученици – „Вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците“.
 • „Будната съвест на своето време“ – Литературна беседа съвместно с литературен клуб „Пегас“ по повод 165 години от рождението на Стоян Михайловски.
 • 148 години от обесването на Васил Левски – Литературно четене с ученици от краеведски клуб към СУ „Ангел Каралийчев“ посветено на Левски на тема – „Неговите вечни послания“.
 • Международен ден на детската книга – Викторина с децата от подготвителните групи на ДГ „Ангел Каралийчев“ и ДГ „Сава Цонев“.
 • „С книга сред природата“ – Изнесена библиотека в детски парк „Ангел Каралийчев“.
 • Традиционна инициатива „Библиотекар за един ден“ – Деца читатели изпълняват длъжността Библиотекар за един ден.
 • Литературен конкурс за есе на тема „Аз и моя град“ с ученици от СУ „Ангел Каралийчев“.

В НЧ „РАЗВИТИЕ 1895“ развиват своя талант и умения над 90 самодейци в 12 художествени форми – постоянни и временни. Всички самодейни състави са основни участници в провеждането на културни прояви и събития от празничния календар на читалището, както и този на община Стражица.

Към 2021 г. постоянно действащи състави при НЧ „РАЗВИТИЕ 1895“ са:

 • ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА
 • МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА
 • ЖЕНСКИ НАРОДЕН ХОР
 • ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ СЪСТАВ „ТРАДИЦИЯ“
 • НАРОДЕН ОРКЕСТЪР „РАЗВИТИЕ“
 • КЛУБ ЗА НАРОДНИ ХОРА
 • ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ЕСТРАДНИ ПЕСНИ
 • МЪЖКА ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПЕСНИ
 • ВОКАЛНА ГРУПА ЗА РУСКИ ПЕСНИ
 • СМЕСЕН ХОР
 • ГРУПА ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ (САТИРИЧЕН СЪСТАВ)
 • РОК ГРУПА „ROCK EVOLUTION“

Основни дейности за нематериалното културно наследство:

 • Клуб по народни танци;
 • Женска фолклорна група;
 • Мъжка фолклорна група;
 • Народен оркестър „Развитие“;
 • Фолклорен танцов състав „Традиция“;
 • Група за народни обичаи

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.