European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище „Самообразование- 1921г.”

Читалище „Самообразование- 1921г.”, село Брягово е основано през 1921 година.

Народно читалище „Самообразование 1921” е основано на 21 януари 1921 година по инициатива на родолюбиви лефеджиичени.То е уникално достояние на българския народ и има неоценим принос за формирането на нашата душевност и култура,пример за силата на националния творчески дух.

Читалището има историческа заслуга за запазването и развитието на българския език,за възраждането на театралното, музикалното и други изкуства,за развитието на библиотечното и музейно дело,за одухотворяването на живота на народа.

Чрез своята многостранна народопросветна дейност,читалището е призвано да допринася в още по-голяма степен за развитието на селището и населението,за цялостното обновяване на обществото.

Дейността на читалището се осъществява във взаимодействие с учебни заведения, предприятия, фирми, неправителствени организации от района на селото и страната,както и с професионални културни институции,творчески групи и дружества в областта на извършената от тях културно просветна, социална и информационна дейност.

Българските читалища са живият извор на българския дух и култура през вековете.Народно читалище „Самообразование 1921” е с отворени врати за различните поколения, социални групи и етнически общности, които желаят да се докоснат до новите достижения на културата. Тук е мястото където деца и възрастни от дълги години изучават културно-историческото наследство на родния край.

Читалищната библиотека, винаги е била един от приоритетите на читалищното ръководство. През времето когато библиотеката не беше отворена се извършваше пренареждане на библиотечният фонд и разнасяне на книги по домовете на желаещите. Библиотека разполага с 8784 библиотечни единици.

С откриване на лятната ваканция на децата, продължи станалата вече традиция форма за работа „Лятна читалня на открито”. Реализираха се мероприятията „Поколенията помнят” и „Екологията – да запазим природата”. Като по-значими през годината могат да бъдат посочени и:

Седмица на детската книга и изкуства за деца: „Часът на приказката”

  • Дни на отворените вратибезплатна регистрация за децата;
  • Награждаване на най-активни читатели през годината;
  • Един час в библиотеката „В къщичката на приказките” съвместно с ЦДГ с.Бряговица
  • „Библиотекар за един ден” – деца работиха заедно с библиотекарката

Читалището ни е живата връзка на населението и подрастващите с нематериалното културно наследство. През своето 100 годишно съществуване то се утвърди като активен участник в съхранението и популяризирането на българското. В съвременните условия то продължава да осъществява активен диалог, да участва в процеса на издирването на характерните за нашето населено място обичаи и песни, да насърчава предаването им към следващите поколения. С многообразието на традициите се осъществява живата връзка на поколения и родове с миналото и естествен мост към бъдещето. През изминалата година художествената самодейност беше  в застой, поради Ковид 19,но при спазване на всички изисквания бяха проведени : Откриване на паметника на загиналите във воините, Еньв ден съвместно с ЦГ „Ангел Каралийчев” група „Дядовата ръкавичка”.

Основни дейности за нематериалното културно наследство:

  • Детска група”Лазарки”;
  • Фолклорен състав

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.