European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Светлина-1906г.”

Читалище “Светлина-1906г.”  в Село Момина църква е създадено през 1906 година.

Верни на своите традиции и произход,читалищата са призвани да имат водеща духовна роля в населеното място.Народните читалища са създадени да пазят българския език и култура,да запазват и развиват духовното и културно наследство.
Читалищното настоятелство със своята ръководна роля има за цел да обедини усилията за укрепване на читалищната дейност ,изграждане на сътрудничество и партньорство с други читалища и организации,да работи за финансовото стабилизиране и начина за увеличаване на приходите на читалището,както и за повишаване на интереса и желанието за
творческа изява на населението.

Библиотечно – информационна дейност:
-Книжния фонд се подържа в добро състояние и според възможностите ни за обогатяване с нова литература.
– Библиотеката има и читалня ,където читателите ползват периодични издания и друга литература.
– Читалището разполага със три настолни и един приносим компютри,който се ползват от населението на селото.
– Читалището има страница в социалната мрежа там публиикуваме много снимков и видио материал от живота и дейноста на читалището.

Културно-масовата дейност:
Художествената самодейност е на добро ниво .Изявите на самодейките са преди всичко на мероприятия от местен,областен и национален характер.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Мъжка коледарска група;
  • Кукери и Лазарки;
  • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници
  • Фолклорна група “ТРОНКИ”;

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.