European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Светлина-1924г.”

Читалище “Светлина-1924г.”, в село Дебелт е създадено през 1924 година.

Народно читалище “Светлина1924” с. Дебелт е самоуправляващо се културнопросветно сдружение в обществена полза на населението от с. Дебелт. То се изгражда и работи върху принципите на демократизма, доброволността и автономията.

Целите на Народно читалище “Светлина1924” са да задоволява потребностите на гражданите свързани със:
– Развитие и обогатяване на културния живот, социалната,
образователна и младежка дейност в селото;
–  Запазване на обичаите и традициите на българския народ;

– Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им
към ценностите и постиженията на науката , изкуството и
културата;

 – Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

 – Осигуряване на достъп до информация.

Читалището създава условия за развитие на творческите способности, поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции.

 Утвърдените през годините творчески колективи започнаха своята дейност и подготовка за сценичните си изяви.

ТА”Деултум” и ТГ”Нашенки”  поставиха началото на разучаване на нови танцови постановки, а вокалните ни групи  – нов певчески репертоар.

Репетициите на всички групи се провеждаха по утвърден график.

Групи осъществяващи дейност в читалището са:

 • ТА”Деултум”,
 • ТГ”Нашенки”,
 • ДВГ „Шарени мъниста”,
 • ДФГ „Нашенки”,
 • Школи по гъдулка и народно пеене,
 • Групи за изворен фолклор,
 • Клуб „Приятели на книгата”,
 • Арт работилничка „Сръчковци”

Дейности за нематериалното културно наследство:

 • Работилница – музика,
 • Работилница за традиционна храна,
 • Работилница за традиционни аксесоари,
 • Работилница за традиционна духовна култура,
 • Работилница за изкуство,
 • Работилница традиционно облекло,
 • Арт работилница “Сръчковци”,
 • Клуб “Аз обичам моето село”
 • ДВГ “Шарени мъниста”, ДВГ”Нашенки”, Школа по гъдулка и Школа по народно пеене
 • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.