European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище „Светлина -1941г.

Читалище „Светлина -1941г. в село Преславци е създадено през 1941 година.

В село  Преславци  функционира едно  Народно читалище „Светлина-1941 г.” с председател Севгинар  Амза , читалищен секретар  Галина Салъф  . Читалището има изключително значение  в населеното място поради липса на други институции в сферата на културата и образованието и  е  единствен фактор за интелигентния растеж и развитие .

Цели:

 • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание .
 • Осигуряване на достъп до информация .
 • Запознаване и поддържане на традиционните форми на културата и фолклора ,и предаването им на следващите поколения.
 • Превръщане на читалището в общодостъпен център на библиотечно и информационно осигуряване на населението,чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии.
 • Запзване на обичайте и традициите на българския народ .
 • Рязширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката , изкуството и културата .
 • Участие на читалищното ръководство при изработване проекти за подпомагане на дейността на читалището.
 • Развитие и обогатяване на културния живот,социалната и образователната дейност в населеното  място.

Задачи:

 • Развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на работещите в културната институция.
 • Превръщане на читалището в общодостъпен център.
 • Участие на читалището в проекти и дейности , които ще подпомогнат дейността му.
 • Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване с цел финансиране и намиране път към работещите хора за привличане в дейности.
 • Основна задача на читалището да продължава партньорството си с Общината, училища, други НПО и предимно с местната власт и местната общност .
 • Разнообразяване и обогатяване живота на местното население.
 • Запазване на родовата памет и съхраняване на традициите с цел предаване на нематериалното културно наследство на следващите поколения.
 • Библиотечен фонд , регистрирани читатели , посещения на потребители ,закупена литература.

Библиотечен фонд се състой от 3433 броя книги , регистрирани читатели 80 бр. посещения на потребители 146 бр. литература надбавена чрез дарителска акция за 2021г.- 403 бр. книги .

Дейности на библиотеката:

 – Събиране ,съхраняване  ,организиране  и предоставяне за ползване библиотечен фонд.

-Съдействане за повишаване на образователното ниво , продължаващото образование , информираността , качеството на живот , социалната интеграция  и разширяването на електронния достъп до информация .

– Събиране и разпространяване на знания за родния край.

– Организиране на школи  , кръжоци , курсове , клубове , кино-и видеопоказ , празненства , концерти , чествания и младежки дейности .

– Уреждане и поддържане на библиотека , читални , фоно-, фото- , филмо -и видеотеки  , както и създаване  и поддържане на  електронни информационни мрежи .

  -Подобряване условията и качеството на услугите в читалищната библиотека.

-Опазване ,поддържане и обогатяване на съществуващата материална база.

-Развиване и подпомагане на любителското художествено творчесво.

-Актуализиране на библиотечния фонд на читалищната библиотека чрез закупуване на нова литература, абонамент, дарения, кандидатстване с проект пред МК и други организации .

– Организиране на индивидуална и културно-масова дейност с различни целеви групи: (деца, ученици, възрастни); обособяване на тематични кътове по повод празници и годишнини; предоставяне на онлайн информация и представяне на презентации, посветени на значими събития и личности .

– Организиране на литературни четения, посещения на деца и ученици в библиотеката с цел запознаване с правилата на обслужване на читателите и повишаване на читателския интерес към книгата .

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на културния живот в селото, общината, областта, региони и в национален мащаб .

 • Клубове, кръжоци към библиотеката;

-Клуб плетиво „Прежда и кълбета“

-Кръжок „Работливко“

-Клуб „Остро перо“

– Клуб „Лятна занималня“

– Клуб „Млад рецитатор“

-Дамски клуб

-Клуб „Обединени майки“

– Клуб   „Краезнание “

 • Предоставяне на компютърни и интернет услуги;

-Осигуряване на свободен достъп 24 часа в денонощието до интернет.   Извършване на технически услуги на населението: ксерокопиране и сканиране на документи; компютърна обработка и принтиране на документи; попълване на бланки и молби, запис и предоставяне  на информация на магнитни носители.

 • Библиотечни мероприятия (чествания и годишнини, дарителски акции, национални програми, изложби, краеведска дейност, знания за родния край, разпространени данни и материали за родния край, участия в национални, регионални, общински   и местни конкурси за рецитация и изобразително изкуство, програма за летните занимания на децата, онлайн  работа с книгата .

Дейности за нематериалното културно наследство: Местна танцова формация “Самодиви”, Клуб за народни танци “Хоротека “.

 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Групи за автентичен фолклор – алиански фолклор
 • 3. Клуб „Млад рецитатор”

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.