European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Станчо Станчев 1896г.”

Читалище “Станчо Станчев 1896г.”, село Сушица е основано през 1896 година.

Основните цели в програмата на Народно читалище ”Станчо Станчев 1896” с. Сушица са да задоволява потребностите на гражданите свързани със развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на селото и региона. Запазване на обичаите и традициите на българския народ. Развитие на творческите способности, разширяване на знанията на гражданите и приобщаване към ценностите и постиженията на науката и културата. Осигуряване на достъп до информация.

Село Сушица има богато културно наследство и население, успяло да съхрани своя бит и фолклор, да запази за поколенията множество традиции, обичаи, песни и легенди, които се представят и интерпретират от читалищните състави по време на регионални и фолклорни събори.

Нашето читалище е във второто столетие на своето съществуване и ние трябва да сме горди, че сме съумели да запазим и съхраним и до днес неговата историческа дейност.

Независимо от трудностите на днешното време Читалищното настоятелство не отстъпва от традициите .Най голямото богатство на Народно читалище „Станчо Станчев 1896” с. Сушица  са неговите самодейци, които със своя всеотдаен труд поддържат жив огъня на  българщината. Само така чрез разкриването на материалните и духовни ценности, създадени от нашия народ ,ще накараме всеки българин и особено младото поколение да осъзнае своя корен дълбоко във вековете.

Настоятелството вярва, че това пламъче на българското родолюбие няма да угасне, защото ние имаме дълбоки корени. И корена и рода и живата вода можем да открием в народните песни , в дарбата и извисеността, на често срещани в тоя свят храм на просвещение и духовност, наречен от предците ни  Читалище.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Група за автентичен фолклор;
  • Кръжок „ Плетиво“;
  • Групи за народни обичай

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.