European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Стефан Караджа-1940г.”

Читалище “Стефан Караджа-1940г.” в село Шуменци е създадено през 1940 година.

Народно читалище „Стефан Караджа 1940 г.” с.Шуменци е традиционно самоуправляващо се културно просветно сдружение на жителите от с.Шуменци, което изпълнява и държавни културнопросветни задачи.

Целта на читалището е да задоволява потребностите на местното население, свързани със:
1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в с.Шуменци ;

2. запазване на обичаите и традициите на българския народ ;

3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата ;

4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

5. осигуряване на достъп до информация;

Читалището извършва следните основни дейности:
1. урежда и поддържа библиотека, читалня, фото,фоно,филмо и/ или видеотека;

2. създава и поддържа електронни информационни мрежи;

3. предоставя компютърни и интернет услуги на населението;

4. развива и подпомага любителското художествено творчество;

5. организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

6. събира и разпространява знания за родния край;

7. създава, съхранява и популяризира музейни и други сбирки, съгласно закона за културното наследство;

8. извършва допълнителни дейности и услуги, свързани с предмета на основната му дейност, които не противоречат на закона за народните читалища, закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав, като използва приходите от тях за постигане на определените в устава му цели.

9. Народно читалище „Стефан Караджа 1940 г.” с.Шуменци може да участва в читалищни сдружения за постигане на целите, които си е поставило.

Читалището е единствената институция в сферата на културата, образованието и свободното време.Една от основните потребности е свързана със сплотяване на местната общност, обогатяване на духовния живот, изява на способностите на отделния индивид и запазване и обогатяване на народните традиции.
Отчитайки прогресиращото застаряване и и намаляване на населението, липсата
на много млади хора и други културни институции в селото и ограничените финансови ресурси, читалището ще работи в посока организиране на общоселски мероприятия, в които активно да се включат повече хора с цел общуване и сплотяване, защото читалището си остава единственото място където без значение от пол, религия и възраст всеки може да задоволи своите потребности.
Интересите на част от местното население са насочени към хубавата и интересна литература и периодичните издания, които ежегодно абонираме, затова ще работим и в насока обновяване на книжния фонд и увеличаване на абонамента. Най голяма необходимост хората имат и ние им го предоставяме от безвъзмездните услуги под формата на принтиране, сканиране, ламиниране, изготвяне на
CV,резултати от медицински изследвания,попълване на молби, формуляри и др.образци, изготвяне на съобщения, обяви, покани,траурни жалейки, както и предоставяне на актуална информация, необходима на зем.производители, тютюнопроизводители, пчелари, пенсионери, ученици, студенти и др.,както и онлайн достъп до различни институции и учреждения /НАП,ЕОН,ВИК/ и др.

Цели:
Утвърждаване на народното читалище като общностен център и ценен участник в местното развитие.

–  Превръщане на народното читалище в общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускорено навлизане в дейността им на съвременните информационни технологии.

–  Повишаване ролята на народното читалище в социалната и културната интеграция на различни общности.

–  Разширяване възможностите на народното читалище за личностна реализация и нови нива на компетентност.

–  Засилване ролята на народното читалище при формиране на силно активно гражданство.

Дейности за нематериалното културно наследство: Танцов клуб “Дайдър”, Група за автентичен фолклор.

В читалището функционират:

  • 1. Библиотека – работи по Програма „Глобални библиотеки”
  • 2. Група за автентичен фолклор
  • 3. Народен женски хор
  • 4. Фолклорна вокална група
  • 5. Група за стари градски песни и шлагери

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.