European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Христо Ботев-1905 г.”

Читалище “Христо Ботев-1905 г.”, в  село Факия е създадено през 1905 година.

Читалище Христо Ботев е действащо читалище, регистрирано под номер 701 в Министерство на Културата на Република България.
Дейности: 1. Женска фолклорна група2.Детска група за изворен фолклор; библиотека – 5802.

Библиотеката  разполага с 5606 библиотечни единици.Читатели  са 50, а посещенията общо 383,за дома 103; читалня 174 /заети библиотечни материали през годината са 106.

По отрасли на знанието се разпределят както следва: отраслова-1774 художествена 2784; детска общо-1048.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Фолклорна група  „Факийски белки“;
  • Възстановка обичая “ЕНЬОВА БУЛЯ”,;
  • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.