European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Христо Ботев 1914”

Читалище “Христо Ботев 1914”, село Борисово е създадено през 1`914 година.

„ Народно читалище „Христо Ботев 1914.”, село Борисово е основано през 1914 година по инициатива на родолюбиви граждани на село Борисово. То е духовно средище в с.Борисово. Читалището извършва богата дейност и подпомага създаването и развитието и на други читалища в този край и страната. Историческата му заслуга за културната дейност на село Борисово се определя от неговия принос в запазването и обогатяването на българския език, в зараждането на музикалното изкуство и в създаването на библиотечното дело.
Сега и в бъдеще,чрез своята художествено – творческа и културно – просветна дейност,” Народно читалище „Христо Ботев 1914г. „ участва и влияе за духовното
обогатяване на гражданите на село Борисово и за културното развитие на селото.

Народното читалище е рожба на свободолюбивия творчески дух на българина, жаждата му за знание, за просвета и култура.Основните цели на читалището са:Отстояване позицията на водещо културно средище; Обогатяване на културния живот;Развитие на библиотечната дейност; Превръщане на читалището в информационен център; Развитие на любителското художествено творчество.

Библиотечната  дейност заема важно място в читалището.Фонда на библиотеката наброява  8825 тома литература. През годината са набавени 26 тома литература научна детска и художествена . Книгите са закупени със средства от читалището и дарения. Въведена е класификация на библиотечните материали.Читателите са 156. Посещенията 740. Във връзка с популяризирането на  книгата и разкриване на нейното богатство бяха използвани някои библиотечни форми, като нагледна пропаганда на хубавата книга, постоянни витрини за бележити дати.Справочно-библиотечната     информационна дейност  през годината се изразяваше предимно в извършените справки по искане на читателите, свързани  с учебната и извън учебна  работа.

Огромен дял от дейността на читалището заема художествено творческата дейност. То е  мястото за откриване и изява на творческите  заложби на хората.Участието в художествената  самодейност дава широки възможности  за изява на творческите инициативи  на личността..Към читалището работят следните състави: Вокална група за народно пеене”Борисовски славей” с ръководител Грета  Ковачева,  група за патриотични песни с ръководител  Ивелина Николова и група за автентичен фолклор с ръководител Грета  Ковачева. Всички самодейни състави  са основни участници в провеждането на културни прояви и събития от празничния календар на читалището.   Съвместно с пенсионерския  клуб участвахме във  Фестивала „Зелева чорба и греена ракия” в с.Бабово. Читалището отбелязваше всеки  празник с тържество.Традиция  стана  да се отпразнува 21 януари  деня на родилната помощ, празника на  лозаря –Трифон Зарезан, 1 март- деня на самодееца, Националният празник на България 3 март, които премина с рецитал песни, заря, 2 юни деня на Ботев и загиналите за  свободата и независимостта на  България. Заради пандемията тази година съставите не можаха да участват в общински и национални събори.

Дейности за нематериалното културно наследство: Автентична група, Вокална група за народно пеене “Борисовски славей”.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.