European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Христо Ботев-1918г.”

Читалище “Христо Ботев-1918г.” в село Нова Върбовка е създадено през 1918 година.

Основните цели в работата ни съвместно с Кметството през 2021 година бяха в  съответствие с  ролята и мястото  на  народните читалища, а  именно:   утвърждаването на  българското читалище не само като традиционна културна и просветна организация,  но и като съвременна гражданска организация, призована на обхване по – широк кръг от населението, като основна клетка на културата и стремеж да обръща все по-голямо  внимание на потребностите на младите хора. Целите на  народните читалища, в това число и нашето,  определени в ЗНЧ са насочени към обогатяване на културният  живот на населеното място , развитие и обогатяване на социалната и образователната дейност, запазване и  възраждане  на традициите и обичаите ,  възпитаване и утвърждаване на  национално самосъзнание, естетическото възпитание  , осигуряване на достъп до информация.

Създадено през 1918 година  под формата на младежко дружество „Благодетел”- читалището сее просвета и дава духовна храна на хората като единствен културен център. Тук е мястото, където  деца и ученици изучават културно-историческото наследство на родния край,  занимават се с творчество, рисуват и др. Хранилище на знание е библиотеката. Библиотечната дейност, е формата чрез която читалището реализира задачата си за разширяване и обогатяване на знанията и интереса към науката, изкуството и култура у месното население. В съзнанието си свързваме „Библиотеката” с мястото от където можем да си вземем и прочетем книга. В момента библиотечният фонд разполага с около 4300 тома литература / в т. ч. дарения/.  Стремежът ни е непрекъснато обогатяване на фонда  с литература, която да задоволи потребностите на нашите читатели от всички възрасти. Броят на читателските посещения е 310  с 580  книгораздавания.

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за изворен фолклор

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.