European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Христо Ботев-1927”

Читалище “Христо Ботев-1927” в Село Загорци е основано през 1927 година.

Отбелязване на бележити дати и годишнини, християнски празници и работа с читателите и потреителите на интернет.
На територията на село Загорци живеят постоянно 189 жители – от които : деца-38 ; възрастни-151 /безработни-33 ;работници-39;малки деца-4;учащи-34; пенсионери-73;служители-6. По етнос : българи-77; роми-95;англичани-9;мюсюлмани-3;руснаци-5.
В селото има средищно училище в което се обучават 100 от десет села в околността. Постоянните членове на читалището са 50 и спомагателни 55.

Стратегически цели
1.По-нататъшно развитие и утвърждаване на читалището ка- то важна обществена институция имаща голямо значение за развитието на местните общности, като фактор за местното културно , образователно и информационно развитие
2.Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно обслужване на населението,
чрез ускорено навлизане на съвременните комуникационни и информационни технологии
3.Подпомагане развитието на традиционните читалищни дейности за поддържане на обичаите, фолклора и превръщането им в трансмисия към следващите поколения.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.