European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Христо Ботев – 1928”

Читалище “Христо Ботев – 1928”

 Читалището  в гр.Сливо поле се създава през 1928 г.

През 1954 г. се обединява с Читалище “Св.св. Кирил и Методий” – кв.Сливица. От 1986 г. се помещава на настоящия си адрес – в сградата на Младежки дом. Регистрирано е по Закона за народните читалища от 1997 г. Читалището като културно-просветно сдружение има 151 члена, представители на всички етнически, социални и възрастови общности в населеното място. Основни органи на управление са Общото събрание, включващо всички пълноправни членове на сдружението, Читалищно настоятелство от 7 члена и Проверителна комисия от 3 члена.

Броят библиотечни единици във фонда в края на 2021 г. наброява 17114, от които ново набавените са общо 335, а 557  бяха отчислени, защото направихме много обширно оглеждане на фонда и го прочистихме от стари по съдържание, износени и скъсани книги, които издадохме за рециклиране. Закупихме 31 нови книги, не са много, но това е защото получихме много дарени книги – 335 тома, благодарение на целогодишно провежданата от нас кампания „ Ненужна книга за теб, нужна на друг”, с която призовахме наши читатели и приятели да ни предоставят техни неизползвани вече книги. За наше огромно удоволствие, тази кампания, която ще бъде постоянна и продължава и сега, получи широк отзвук и на нея се отзоваха дори и хора, живеещи извън населеното място.

Фондация „Зелена България , ръка за ръка” по проект „Зелено знание” избра нашата кандидатура и ни подари 110 детски книги.

 Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и читалня, а да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви. Читалището  е оборудвано с 5 компютърни работни места с неограничена Интернет връзка,  с копирна апаратура и скенер. В библиотечната работа и предоставянето на информация за ученици от среден и горен курс вече активно се ползват ресурсите на специализирани български учебни Интернет портали и страници,  обмяната на  информация и знания в национални и международни форуми.

В своята традиционна работа читалището предоставя възможност за обучение и творческа изява на деца, млади хора и хора в зряла възраст.

Групи:

  • вокална група за български народни песни и обичаи;
  • група за турски фолклор;
  • детски клуб „Млад краевед”;
  • детски клуб „Млад библиотекар”;
  • детски кръжок ” Приложно и изобразително изкуство”;
  • детска група за куклен театър;
  • две детски групи за народни танци – даца и юноши– с хореограф, нещатен;
  • клуб за народни танци – с хореограф, нещатен;
  • Индивидуални изпълнители на български народни песни , на родопски песни, на турски народни песни.

Дейности за нематериалното културно наследство:Вокална група за народни песни и обичаи, Детски танцови групи за народни танци – за деца и юноши, Клуб за народни танци за възрастни, Група за турски фолклор.

 

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.