European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Христо Ботев-1934”

Народно читалище „Христо Ботев -1934“ работи за укрепване на своето място за социално сближаване на цялото население в селото, което наброява 102 човека. Много от живеещите тук не са ползватели на библиотеката, но с удоволствие се включват в големите празници на селото и по този начин се приобщават .

Читалището се помещава в първия етаж на старата сграда, която е ремонтирана . Залата се използва и от пенсионерския клуб.

Библиотеката разполага с 3009 книги. Снабдяването с книги на библиотеката става ссамостоятелно.. Читателите на библиотеката са 34. Посещения в библиотеката – 680 бр., Заета летература за дома – 150 бр, ползвана в библиотеката – 530 бр. Повечето от които са ползвали вестници и списания.
През годината библиотеката получаваше вестника – „Минаха години“ и „Средец“. Най- редовни читатели на библиотеката са Киро и Руска, Кера Кирова, Донка Хундревя, Мария и Руси, Мара Бойчева, Мария Каридова, Станка и Тодор, Донка Андреева, Станка и Тодор,Стайко Атанасов, Мария Янакиева и др.

Нашето читалище има една от най- хубавите фолклорни групи в община Средец – женска певческа група „Бисерна перла“, която е сформирана през 2002 година. Всички участници иват с голямо желание на репетиции – понеделник и петък.
Съставът е от 8 жени на възраст от 58 до 81 години. Имаме и солистка – Станка Пейчева.

Основни задачи:
1. Укрепване на Читалището като средище за културен и социален живот в селото.
2. Организация на библиотечната дейност за по широк достъп до населението.
3. Съхраняване на традициите и обичаите в нашия край.

Библиотечно – информационна дейност:
1. Снабдяване с нови книги чрез покупки и акции за дарения.
2. Организация на библиотечния фонд: Изготвяне на актове за  отчисляване на физически изхабени и остарели по съдържание библиотечни материали.
3. В чест на бележити дати и събития да се подреждат витрини и да се изнася информация за тях сред населението от селото.

Дейности за нематериалното културно наследство: Фолклорна група “Бисерна перла” . Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.