European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Христо Ботев -1942г.”

Читалище “Христо Ботев -1942г.” в село Белица е създадено през 1942 година.

Целта на читалището е да задоволява потребностите на местното население, свързани със:
1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в с. Белица;
2. запазване на обичаите и традициите на българския народ;
3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
5. осигуряване на достъп до информация;

За постигане на целта  читалището извършва следните основни дейности:
1. урежда и поддържа библиотека, читалня, фото, фоно, филмо и / или видеотека;
2. създава и поддържа електронни информационни мрежи;
3. предоставя компютърни и интернет услуги на населението;
4. развива и подпомага любителското художествено творчество;
5. организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
6. събира и разпространява знания за родния край;
7. създава, съхранява и популяризира музейни и други сбирки, съгласно Закона за културното
наследство;

Дейности за нематериалното културно наследство: Танцов клуб „Беличанки“, Група за автентичен фолклор, Коледарска група, Женска вокална група, Вокална група Надежда, Детска вокална група Щурчета, Детска група за пресъздаване на обичаи.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.