European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Цели

Проект „Умни територии- всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ – Водеща организация

Общ бюджет: 184 406.20 лева ЕЗФРСР: 166 923.58 лева, Национално съфинансиране: 17 482.62 лева

Партньори:

1.МИГ“Тутракан-Сливо поле“

2.МИГ“Средец“

Чрез настоящия проект се обединяват усилията и мотивацията на три Местни инициативни групи от различни географски територии за прилагане на иновативни решения при създаване и промотиране на уникални местни продукти. Водещ фактор в настоящото партньорство е желанието на местните групи и наличния потенциал на териториите за създаване на обща териториална марка и нейното промотиране чрез използване на иновативни инструменти.

Трите района имат общ поминък, свързан с производство на вино и селскостопански продукти, но същевременно разполагат с разнообразни дадености, отличаващи ги с характерни за местните територии и общности продукти и забележителности. Не на последно място, местните културни институции имат капацитет да участват в представяне на уникално културно наследство чрез иновации, което спомага едновременно за съхраняване и популяризиране. Трите МИГ ще осъществят съвместни дейности с принос към устойчивото развитие на своите местните общности. Дейностите по проекта ще спомогнат за постигането на целите на стратегиите на МИГ за ВОМР, както и на ПРСР 2014 – 2020 г. чрез предвидените съвместни обучения, споделяне на опит и въвеждане на иновативни дейности на местно ниво.

Целите на проекта са свързани с представяне на уникални местни продукти от трите територии под един покрив и като една териториална марка по иновативен начин чрез интерактивна платформа. Виртуалното пространство ще бъде среща на всички креативни доставчици на продукти, традиционни и характерни за всяка територия под общ бранд.

Умните територии са популярен подход в Европа, но в селските райони на които ще се изпълнява проекта не са прилагани. Умните територии е иновация за представяне на уникални местни продукти от различни видове доставчици на едно място. Резултатите са свързани с разработен съвместен продукт и онлайн-услуга въз основа на изследвания, регистриране на марка, реализиране на маркетингова кампания и изграден капацитет по време на изпълнение на проекта.

Вътрешно-териториалното сътрудничество е утвърден модел за осъществяване на съвместни дейности между местните групи. Партньорствата по подхода ВОМР подпомагат постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. надграждат натрупания капацитет на МИГ, стимулиране въвеждането на иновации на местно ниво. Партньорството също дава шанс на МИГ-териториите за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти и забележителности, създаване на марка и реализиране на общи събития.

Настоящият проект ще има принос в развитието на три ВОМР-територии в различни географски райони. -Създаване на условия за привличане на местните производители от трите територии за участие в съвместен бранд на МИГ. -Надграждане на капацитета на трите МИГ чрез съвместни дейности и споделяне на опит. -Да бъдат създадени пълноценни условия за изява и обществен живот на местните общности.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.