European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

МИГ-Лясковец-Стражица е създадена през 2010 година в резултат на осъществено успешно публично-частно партньорство за местно развитие.

Местната група за действие Лясковец – Стражица обхваща общините Лясковец и Стражица с общо 28 населени места. Територията на МИГ Лясковец и Стражица е непрекъсната и еднородна и съвпада с територията на общините Лясковец и Стражица, като е ограничена от административните им граници. На територията на МИГ има два града Лясковец и Стражица, които са административни центрове на двете общини и 26 села.
Данни за общини и населени места, попадащи в територията на МИГ:
– Община Лясковец, Община Стражица;
-местности на територията на МИГ: 28 на брой;
МИГ Лясковец-Стражица се намира в Северен централен район и заема част от Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана в общините Лясковец и Стражица. Двете общини са разположени в Северен централен район за планиране от ниво 2. Районът се характеризира със специфична флора и фауна, с редки и изчезнали видове, включени в Червената книга на България и голямо разнообразие от ценни лечебни растения. Естествените дъбови гори са запазени. Обхванатата територия обитава голямо разнообразие от животински видове.
Структурно идентифициращи икономически сектори на МИГ са машини, храни, текстил, хартия и картон и продукти за дома – радиатори, камини, отоплителни инсталации. Важна роля в развитието на територията играят земеделието и отраслите, свързани с преработката на селскостопански продукти – млечна промишленост, винопроизводство, хлебопроизводство и месопреработка.
Природните условия и почвените ресурси са предпоставка за отглеждането на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед, а добивите от хектар обикновено са над средните за страната.
Традиционен отрасъл на района е зеленчукопроизводството.
На 13 октомври 2011 г. МИГ Лясковец-Стражица подписва договор за одобряване на Стратегия за местно развитие с общ бюджет 4 000 000 лв. по мярка 41 „Изпълнение на стратегиите за местно развитие” и по мярка 431-1 „Управление на местно развитие”. групи, придобиване на умения и постигане на социална активност на съответната територия за местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за местно развитие „от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
За 4-годишен период на изпълнение на Стратегията за местно развитие МИГ е изпълнила 97% от планирания инвестиционен бюджет за общо 10 мерки по ПРСР.
В момента МИГ изпълнява Многофондова стратегия за BOM, която е насочена към дейности за постигане на социално включване и намаляване на бедността; да опазва и опазва околната среда и да насърчава ефективността на ресурсите; да използва потенциала на културното наследство; да се съсредоточи върху иновациите и да насърчи устойчива и качествена заетост.

 • Визията за развитие на интегрираната територия :
  Територията на МИГ Лясковец – Стражица – зелена, устойчива и иновативна територия със стимулираща среда за предприемаческа дейност, която стимулира социалното включване и заетостта на населението чрез интегрирано използване на местните ресурси и местната идентичност за подобряване на качеството на живот.
  Активността и ангажираността на заинтересованите страни от територията на МИГ се запазва повече от 10 години.
  Мерки в Стратегията за местно развитие:
   Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:
   Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
   Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   Мярка MИГ7.2. Инвестиции в създаване, подобряване или разширяване на всички видове дребномащабна инфраструктура.
   Мярка MИГ7.5. Инвестиции за обществено ползване в инфраструктура за отдих, туризъм..
   Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържането, възстановяването и културното и природно наследство на селата. Опазване, развитие и валоризация на специфична местна идентичност и местна култура”.
   Мярка МИГ02 „Инициативи за местна заетост на територията на общини Лясковец и Стражица“
   Мярка MИГ03 „По-добро здраве и пригодност за заетост на заетите лица в икономиката на общини Лясковец и Стражица”.
   Мярка MИГ04 „Социални иновации за активно социално включване“
   Мярка МИГ05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социалните предприятия“

СИЛНИ СТРАНИ
– Добре развито земеделие в областта на зърнените култури;
– Традиции и добри условия за развитие на зеленчукопроизводството и овощарството;
– Наличието на структурно определящи за местната икономика преработвателни предприятия;
– Наличие на добри транспортни комуникации с регионално, национално и международно значение;
– Оптимизирана образователна и социална инфраструктура;
– Разработена система от обществени услуги, отговарящи на местните нужди;
– Богато културно-историческо наследство;
– Благоприятно географско положение с преминаване на стратегически транспортни коридори – шосеен и железопътен;
– Благоприятни почвено-климатични условия за развитие на селското стопанство;
– Силен и устойчив производствен сектор с приоритетен фокус;
– Равнището на безработица е около средното за страната и под средното за региона;
– Добре функционираща местна инициативна група в партньорство с община Стражица;
– Благоприятна екологична ситуация, въпреки развитието на производствения сектор;
– Придобити опит в усвояването на средства, финансирани по оперативни програми и други източници;
– Добре развито и пазарно ориентирано машиностроене, металообработване, хранително-вкусова промишленост, текстилно, хартиено и картонено производство и битова техника – радиатори, камини, отоплителни инсталации;
– Добре развит малък и среден бизнес в сферата на търговията, услугите и производството;
– Наличие на свободен сграден фонд и терени на територията, подходящи за инвестиции в производство;
– Възобновяване на специфичното за региона производство с нови мощности, отговарящи на изискванията на ЕС – млекопреработка, преработка, вино и хлебопроизводство;
– Изградена мрежа от организации – пенсионерски клубове, читалища, домове и др.;
– Наличие на съоръжения за осъществяване на културни дейности във всяко населено място в общината.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.