European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле обхваща територията на Общините Тутракан и Сливо поле с общ брой населени места – 26 и общ брой 24 097 жители.

МИГ Тутракан – Сливо поле разработва Стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“(СВОМР), която се изпълнява на територията на две области – Силистра и Русе. Стратегията се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие на селските районни (ЕЗФРСР), чрез ПРСР 2014-2020 г.; Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейски социален фонд (ЕСФ) ОПИК 2014-2020 г. и ОПОС 2014-2020 г.

На основа на анализа на нуждите и потенциала за развитие на територията са изведени стратегическата цел и приоритети на Стратегията: Стратегическа цел на СВОМР е Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ на основата конкурентноспособна икономика, привлекателна жизнена среда, валоризирано и съхранено природно и културно-историческо наследство.

Стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле е структурирана в 3 приоритета и 5 специфични цели. За изпълнение на специфичните цели са предвидени мерки, финансирани от ПРСР, ОПОС и ОПИК.

Чрез прилагането на стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана със средства от три фонда – ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ, МИГ Тутракан – Сливо поле си поставя за цел постигането на максимален ефект от концентриране на подкрепата върху интервенциите, които имат най-голяма добавена стойност по отношение на преодоляването на проблемите на територията.

Общите за подхода ВОМР приоритети намират отражение и в стратегията на МИГ и са свързани с: насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности и за използване потенциала на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; насърчаване на устойчивата и качествена заетост; повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.