European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

МИГ Средец“ обхваща изцяло територията на община Средец в област Бургас – Югоизточен район за планиране (код по NUTS BG34).

В територията обхваната от Сдружение „Местна Инициативна Група Средец“ („МИГ Средец“) попадат 33 населени места, като единственият град Средец е общински център, а 32 са села:
с. Белеврен; с. Белила; с. Бистрец; с. Богданово; с. Варовник; с. Голямо Буково; с. Горно Ябълково; с. Гранитец; с. Граничар; с. Дебелт; с. Долно Ябълково; с. Драка; с. Драчево; с. Дюлево; с. Момина църква; с. Загорци; с.Зорница; с.Кирово; с. Кубадин; с. Малина; с. Орлинци; с. Проход; с. Пънчево; с. Радойново; с. Росеново; с. Светлина; с. Синьо камене; с. Сливово; с. Суходол; с. Вълчаново; с .Тракийци и с. Факия.
Визията на Стратегията за ВОМР за 2014-2020 г. е: Подкрепа на икономическото развитие за устойчив, балансиран и приобщаващ растеж на територията на „МИГ Средец“ и ефективно участие на всички заинтересовани страни.
По-голямата част от територията обхваната от „МИГ Средец“ е заета от земеделски и горски земи – съответно 60,7% и 35,7%.
Земеделски земи
Земеделски земи са основен природен ресурс на територията с обща площ 62,680.7 ха разпределени основно между нивите (77%), ливадите и пасищата (19%), трайните насаждения и лозята общо 4%. Стимулираният интерес към земеделието, чрез директните субсидии по ПРСР и интензивното ползване на земята допълнително поставят необходимостта от поддръжка на състоянието и плодородието на почвите, което може да включва различни дейности – обучения на земеделските производители, оценки на състоянието, специални мероприятия за намаляване на киселинността, ерозията, подобряване на плодородието, инвестиции в нови технологии, разнообразяване на продукцията и др.
Горските територии в Община Средец са разположени предимно в югоизточната част на общината, от които общинските са обща площ 21 800 ха, а държавните – 19 352 ха.
Селищната структура се характеризира с много населени места (32 села и 1 град), но е „централизирана“, над 90% от населението живее в 10 населени места. Подобно състояние от една страна съдържа предимство, доколкото демонстрира наличие на селищни структури, които представляват естествен приоритет за съхранение и оживяване, но от друга представлява сериозно предизвикателство пред планирането, което изисква в средносрочен план мерки за закриване и/или трансформиране на значителен брой селищни структури с всички произтичащи от това проблеми.
На територията обхваната от „МИГ Средец“ попадат частично 8 защитени зони по смисъла на Директива за птиците (SPA) и Директива за хабитатите (SCI) както и 8 защитени територии по смисъла на Закона за Защитените Територии.
Въпреки наличието на защитени зони от Мрежата Натура 2000, както и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, към момента на територията липсва адекватен капацитет и значим интерес към осъществяване на дейности свързани с конкретни видове или местообитания за които могат да се прилагат консервационни мерки.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.