European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

МРЪСНИ ДНИ (ВЛЪЧКО ,ВАПИРСКО,ПОГАНО) – 25.ХІІ-6. І.

Периодът от Коледа до Богоявление се нарича мръсните дни, известни сред тронките, а в Средец като Леуско Погано или Влъчко Погано, а в Горно Ябълково, Долно Ябълково и Факия като Вапирско Погано. Свързват се с представата за „нечистия” следродилен период на св. Богородица, продължаващ до кръщаването на младенеца на Йордановден. В цялата българска територия този период се смята за особено опасен и вредоносен.

По време на Поганото на земята бродят зли сили—караконджули, вампири, самовили, гяволи, защото „земята не е още кръстена.” За да се предпазят от зли сили, хората не правят годежи, венчавки, кръщавки и опело на умрелите. Починалият през този период се погребва, но всички свързани с погребението обреди се извършват след погането. Вярва се, че ако човек се разболее през тези дни, няма да оздравее. Затова нощем не се излиза навън до първи петли. Жените не плетат, не предат, не шият. Освен нечистите сили заплаха за хората през Поганото са и вълците, оттам идва и името Влъчко Погано. Според поверието през този период се бесуват вълците и са много опасни.

ПАЛИКОШ

С този обичай започват Великденските пости. След този ден децата играят на стрялки и фърчила (хвърчила) – издялват от тънки дъсчици от леска, широки 3—4 см. Стрялката се закача с конец към твърда пръчка и се изстрелва към небето. Всяко дете се стреми да изстреля най-високо своята стрялка. Фърчилото пък се прави от колче, дълго към десетина сантиметра, от единия край заострено, а на другия се поставят няколко кокоши пера. Те го хвърлят нагоре с ръка, то лети и пада отвесно на земята като парашут.

Надвечер се прави хоро. Песните и игрите са като на другите празници. Когато се стъмни хубаво, хорото се прекратява и започва Паликош.

Стар, непотребен кош, направен от леска, се пълни със слама и се поставя на мегдана. Вземат се три пръта, от около три метра дълги, и с тях кошът се вдига над земята. Кошът се запалва. Мегданът е осветен. Тогава мъжете се хващат за ръце в полукръг около горящия кош. Жените, децата и невръстните младежи гледат. Половината от веригата е с лице към коша, другата половина с гръб. Този, който води веригата, взима ролята на чорбаджия, а този, който е в края — на чирак.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.