European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Традиция„ФИЛЕК“

Възстановена и изпълнявана от Фолклорната група към НЧ „Изгрев-1930“ с. Драчево

Традицията „Филек“ е игра, която се изпълнява през великите пости до Връбница/Цветница“, една седмица преди Великден.Налага се , като традиция, пренесена от тракийските бежанци 1903-1912 г.Типична само за с. Драчево в община Средец. Името се носи от ранно цъфтящия храст филидже/люляк/.

По време на поста били забранени музиката и хората. Младите обаче нарушавали тези забрани с обичая „филек“, които представлява пролетна игра. Те излизали тайно извън населеното място, на зелени поляни.Изпълнявали са я момичета и момчета, играели хора и пеели песни, характерни за обичая-„Кукувичката кукува“, „Жерави вие бораве“, „Провикна се здравец от горица“, „Кальо портальо“ и др.. На хорото са хванати не за ръце, а за зелени пръчици – филизи- върбови клонки.

Момичетата се хващат по две със върбова клонка, а в другата си ръка държат китка „здравец“,застават едни зад други/ образуват тунел/.Последната двойка се провира под тунела . След това предпоследната и така всички двойки, като се подреждат отново една зад друга. През това време всички момичета пеят песните за обичая.

Когато се пее песента „Кальо портальо“, две момичета хванати с върбова клонка пропускат момичетата да преминат под тунела, спират някое от момичетата, за което се знае, че има либе, задават и въпроси , правят си шеги и искат истината.

Всички участници в играта са облечени в пролетно облекло.Момичетата с ферболска рокля, раклена престилка, памучна фанела и ръчно плетено касаче/елече/.На главата с бяла пулена или бримчена дермя/кърпа, забрадка/.Обути с къси шушони/плетени чорапи/ и дървени налъми.

Момчетата са облечени с памучни ризи, потури от ръчно такано платно, препасани с кожени колани.На главата с каскет, обути с половинки или цървули.

Изпълнението на пролетната игра ставало само в неделя след обяд.Тогава са се запознавали и започвали любовни връзки за бъдещи семейства.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.