European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Традиция ” МЕДЖИЯ”

Възстановката се представя  от ПФГ Светлина. Записано от Тодорка Канева

На меджията/седянката/ се подготвя чеиза на момата, с който ще даруват сватовете. Майката на момичето виса жените от цялото село да предат и да намотават преждата.

На сцената са буля Рада/майката/, дъщерята и снахата и подреждат за гостите. Постилат пътека, слагат софрата и трикраки столчета. Гощават с питка, ошаф и пуканки и разбира се бъклица вино.

Буля Рада: Дъще, снахо, извикахте ли меджията?

Двете едновременно: Извикахме мале, цяло село извикахме.

Буля Рада: В була си Иванца ходихте ли? Ами в буля си Станка, ами в кръстницата, ами в ятървата?

Двете едновременно: Извикахме ги мале, ходихме във всичките. Кучетата лаят, жените идват, ще ходим да ги посрещнем.

Жените пеят традиционна песен:

Викала буля меджия мари, цялото село момите мари и на половината момците!

Жените носят хурки с къделки и ги подреждат около тях.

Домакините поздравяват в един глас: Добре дошли, добре дошли!

Буля Рада: Хайде дъще, почерпете гостите!

Гостите запяват Иван на Денка думаше и поздравяват стопаните.

Една от жените пита: За какво ще предем Радо, за ценова или за вътък?

Буля Рада: За ценова за престилки за чеиза на Марийка, за вътък по-тънко, по-ланичко. Много работа имате, ще тъчете престилките, ще ги носите на лъскавницата

Една от жените пита: Кои престилки ще тъчем – котленските или байчените?

Буля Рада: Котленските за даряване, ще ги носим на лъскавницата при бай Костадин Начев от наше село.

Една от жените : Жени, Марийка е много тъжна, я да и попеем и запяват:

Любе, любе, първо либе, къде ходиш, що не дойдеш?

Кучетата залайват, Марийка излиза навън и не се връща.

Една от жените извиква: Марийка пристана, Марийка пристана.

Буля Рада се завайква: Бре боже, какво ще правя сега, още не съм готова с чеиза.

Снахата хваща свекървата под ръка и я утешава: Мълчи мале, Марийка отива на добро място.

Жените от меджията стават да изиграят хоро и запяват: Вила се лоза винена, под лоза двама стояха, стояха….

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.