European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Aрхитектурен ансамбъл “Звук и светлина”

Aрхитектурен ансамбъл “Звук и светлина” – Тутракан.

212 културно исторически паметника на територията на Тутракан ще бъдат свързани в общия художествено архитектурен ансамбъл “Звук и светлина”.Светлинното шоу ще представя местните атракции и ще обогати туристическия продукт на града. Проектът предвижда всички забележителности на Тутракан да бъдат свързани в Мрежа за управление на туристическите атракции, която ще се менажира от кметството. Средствата ще се използва и за реставрацията на 5 къщи от архитектурния резерват “Рибарска махала”. Определените за възстановяване сгради са част от единствения етнографски комплекс, разположен по поречието на река Дунав, който пресъздава традиционните занаяти на рибари и лодкостроители.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.