European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Archive for Category: Екип

Нашите ентусиасти

Мария Маринова РъководителСНЦ “МИГ-Лясковец-Стражица”-Водеща организация Тел.0894621164 mig-brand@abv.bg www.mig-zaedno.eu www.smart-ruralbrand.eu Ангел Ангелов-Координатор СНЦ“МИГ-Тутракан-Сливо поле“ – Партньор Тел. 0878 216...

Read More

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.