European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Archive for Category: МИГ

Община Сливо поле

Община Сливо поле се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Русе. На територията...

Read More

Община Тутракан

Община Тутракан е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Силистра. Градът се намира...

Read More

Община Средец

Община Средец се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Бургас. С площта си...

Read More

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.