European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Лятна детска занималня към НЧ, с. Джулюница; „Направено от две ръце” – ІХ-та детска творческа работилница към НЧ, с. Козаревец;

Зарежда Събития

Лятна детска занималня към НЧ, с. Джулюница; „Направено от две ръце” – ІХ-та детска творческа работилница към НЧ, с. Козаревец;

юли 1 @ - юли 31 @

01 юли -

НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница; НЧ „Земеделец -1899”, с. Козаревец;

Details

  • Start:
    юли 1 @
  • End:
    юли 31 @

Organizer

Venue

НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница; НЧ „Земеделец -1899”, с. Козаревец;

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.