European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Национален фолклорен фестивал за инструментални изпълнители на българска народна музика „Потомци“

Зарежда Събития

Национален фолклорен фестивал за инструментални изпълнители на българска народна музика „Потомци“

май 21 @ - май 22 @

21 май -

Лясковец

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:
 Съхраняване и популяризиране на българския музикално-инструментален фолклор (автентичен и обработен).
 Предоставяне на възможност за изява на различни по възраст и фолклорна принадлежност изпълнители на народни инструменти.
 Утвърждаване като значимо събитие в културния календар на общината и областта.
 Създаване на благоприятна атмосфера, предразполагаща участниците към създаване на нови контакти и приятелства.
 Приемственост между поколенията и обмяна на опит с цел съхранение на чистата неприкосновена любов, към българската народна инструментална музика.
 Превръщане на града и институцията в културно средище, което дава възможност за среща и изява на инструменталисти от различните краища на България.
 Приобщаване към неформалното обучение по народни инструменти.
 Откриване на нови даровити деца в областта на музикално-инструменталния фолклор.
 Насърчаване на повече деца към изучаването на български народни инструменти и оркестрово музициране.
РЕГЛАМЕНТ
РАЗДЕЛ I – Индивидуални изпълнители
КАТЕГОРИЯ I – Любители
Право на участие имат всички изпълнители в областта на инструменталното изкуство в следните направления – индивидуални изпълнители – кавал, гайда, каба гайда, гъдулка, тамбура, двоянка, цафара, дудук, тъпан и др., които изучават, или са изучавали музикален инструмент към школи по изкуствата, читалища, ЦПЛР, ОДК, образователни центрове и др., непрофесионални организации и институции.
Инструменталистите се разпределят в следните възрастови групи:
 I гр. – деца от детски градини (изпълняват една инструментална пиеса по избор)
 II гр. – от 1 до 4 клас (изпълняват по една бърза инструментална пиеса по избор)
 III гр. – от 5 до 7 клас (изпълняват по две бързи инструментални пиеси по избор)
 IV гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват по една бавна и една бърза инструментална пиеса по избор)
 V гр. – над 19-годишна възраст (изпълняват една или две пиеси по избор)
*Съобразно възрастовата група, тамбуристите изпълняват една или две бързи мелодии (без бавна мелодия).
КАТЕГОРИЯ II – Професионалисти
Право на участие имат всички изпълнители в областта на инструменталното изкуство в следните направления – индивидуални изпълнители – кавал, гайда, каба гайда, гъдулка, тамбура, двоянка, цафара, дудук, тъпан и др., които изучават музикален инструмент към НУИ, НУФИ, НУМТИ, профилирани паралелки, АМТИИ, НМА.
Инструменталистите се разпределят в следните възрастови групи:
 I гр. – от 1 до 4 клас (изпълняват по една бърза инструментална пиеса по избор)
 II гр. – от 5 до 7 клас (изпълняват по две бързи инструментални пиеси по избор)
 III гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват по една бавна и една бърза инструментални пиеси по избор)
 IV гр. – над 19-годишна възраст (изпълняват две пиеси по избор)
*Съобразно възрастовата група, тамбуристите изпълняват една или две бързи мелодии (без бавна мелодия).
РАЗДЕЛ II – Камерни музикални състави
НАПРАВЛЕНИЕ: Еднородни
KАТЕГОРИЯ I – Любители
Право на участие имат всички колективи в следното направление – камерни еднородни състави (до 9 участници), действащи към школи по изкуствата, читалища, ЦПЛР, ОДК, образователни центрове и др., непрофесионални организации и институции.
 Без ограничения във възрастта.
 Изпълняват една или две пиеси по избор с максимално общо времетраене 6 минути.
KАТЕГОРИЯ II – Професионалисти
Право на участие имат всички колективи в следното направление – камерни еднородни състави (до 9 участници), действащи към НУИ, НУФИ, НУМТИ, профилирани паралелки, АМТИИ, НМА.
Съставите се разпределят в следните възрастови групи:
 I гр. – от 1 до 7 клас
 II гр. – от 8 до 12 клас
 III гр. – над 19-годишна възраст
 Изпълняват една или две пиеси по избор с максимално общо времетраене 6 минути.
НАПРАВЛЕНИЕ: Смесени
KАТЕГОРИЯ I – Любители
Право на участие имат всички колективи в следното направление – камерни смесени състави (до 9 участници), действащи към школи по изкуствата, читалища, ЦПЛР, ОДК, образователни центрове и др., непрофесионални организации и институции.
 Без ограничения във възрастта.
 Изпълняват една или две пиеси по избор с максимално общо времетраене 6 минути.
KАТЕГОРИЯ II – Професионалисти
Право на участие имат всички колективи в следното направление – камерни смесени състави (до 9 участници), действащи към НУИ, НУФИ, НУМТИ, профилирани паралелки, АМТИИ, НМА.
Съставите се разпределят в следните възрастови групи:
 I гр. – от 1 до 7 клас
 II гр. – от 8 до 12 клас
 III гр. – над 19-годишна възраст
 Изпълняват една или две пиеси по избор с максимално общо времетраене 6 минути.
РАЗДЕЛ III – Оркестри за народна музика
НАПРАВЛЕНИЕ: Еднородни
KАТЕГОРИЯ I – Любители
Право на участие имат всички колективи в следното направление – еднородни оркестри за народна музика (над 9 участници в състав), действащи към школи по изкуствата, читалища, ЦПЛР, ОДК, образователни центрове и др., непрофесионални организации и институции.
 Без ограничения във възрастта.
 Изпълняват две пиеси по избор с максимално общо времетраене 10 минути.
KАТЕГОРИЯ II – Професионалисти
Право на участие имат всички колективи в следното направление – еднородни оркестри за народна музика (над 9 участници в състав), действащи към НУИ, НУФИ, НУМТИ, профилирани паралелки, АМТИИ, НМА.
Съставите се разпределят в следните възрастови групи:
 I гр. – от 1 до 7 клас
 II гр. – от 8 до 12 клас
 III гр. – над 19-годишна възраст
 Изпълняват две пиеси по избор с максимално общо времетраене 10 минути.
НАПРАВЛЕНИЕ: Смесени
*Забележка: В това направление журито присъжда Специална награда за най – добра интерпретация на пиеса от Коста Колев!
KАТЕГОРИЯ I – Любители
Право на участие имат всички колективи в следното направление – смесени оркестри за народна музика (над 9 участници в състав), действащи към школи по изкуствата, читалища, ЦПЛР, ОДК, образователни центрове и др., непрофесионални организации и институции.
 Без ограничения във възрастта.
 Изпълняват две пиеси по избор с максимално общо времетраене 10 минути.
KАТЕГОРИЯ II – Професионалисти
Право на участие имат всички колективи в следното направление – смесени оркестри за народна музика (над 9 участници в състав), действащи към НУИ, НУФИ, НУМТИ, профилирани паралелки, АМТИИ, НМА.
Съставите се разпределят в следните възрастови групи:
 I гр. – от 1 до 7 клас
 II гр. – от 8 до 12 клас
 III гр. – над 19-годишна възраст
 Изпълняват две пиеси по избор с максимално общо времетраене 10 минути.
Условия за участие :
 Конкурсът се организира от ШНИ „Потомци“ и читалище „Напредък-1870“ с подкрепата на община Лясковец.
 Всички разходи за транспорт, нощувки, участие и храна са за сметка на участниците.
 Такси за участие: 8лв. за индивидуален изпълнител и 5лв. за участник в камерен състав/оркестър. (Участник, който се явява в състав и като индивидуален изпълнител, заплаща САМО такса за индивидуално изпълнение.)
 При камерните състави няма ограничение в ритмичната и басова партия.
 Допускат се класически и ударни инструменти (барабани; ксилофон; тарамбука; китара; цигулка; виола; виолончело; контрабас; бас китара – акустични, електроакустични и електрически).
 По отношение на броя участници се допускат изключения след консултиране на посочените контакти.
 Задължително условие е попълването и изпращането на Заявка за участие, приложена по образец. Молим след попълване да изпращате заявките сканирани на посоченият имейл – napredak_1870@abv.bg .
 Таксите се превеждат предварително в срок до 15 май 2022г., на посочената банкова сметка:
ДСК BG09STSA93000007607638
Основание: Фестивал „Потомци“ 2022, имена на участник/състав, брой участници
Срокът за изпращане на заявките е до 30 април 2022г., на адрес:
е–mail: napredak_1870@abv.bg
Награден фонд :
Всички участници в НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА „ПОТОМЦИ“ ще получат грамота за участие. Класираните участници получават златен, сребърен или бронзов медал, диплом за първо, второ или трето място. Ще бъде присъдена награда за най – малък и най – възрастен участник. Във всички категории, направления и възрастови групи ще бъдат присъдени I-ва, II-ра, III-та и поощрителни награди.
Общи условия :
 Информираме Ви, че личните данни на участниците в НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА „ПОТОМЦИ“ ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия фестивал, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с вътрешните правила на читалище „Напредък-1870“ гр. Лясковец. Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на читалище „Напредък-1870“: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“№2 или на електронен адрес: napredak_1870@abv.bg
 График за реда на явяване на участниците ще бъде изготвен и представен в срок до 15 май 2022г.
 Журито и организаторите определят реда на участниците и произведенията от конкурсния репертоар, с които да се представят на гала-концерта. На гала-концерта се изпълнява само по една пиеса от състав или индивидуален изпълнител.
 Въпроси относно съдействие при настаняване може да отправяте на посочените телефони (необходимо е да посочите брой нощувки и брой участници /мъже/жени).
 Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на читалище „Напредък-1870“, гр. Лясковец, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.
 При евентуални усложнения, спрямо епидемиологичната ситуация в страната и забрана за провеждане на подобен тип културни мероприятия, ще бъдете своевременно информирани за начина на провеждането на фестивала на фейсбук страницата или сайта на НЧ „Напредък-1870“ гр., Лясковец.
* Заявките се приемат на имейл: napredak_1870@abv.bg
* Тел. за връзка: 0883 329 262 – Васил Русев, председател на читалище
„Напредък-1870“, гр. Лясковец, обл. Велико Търново
* Тел. за връзка: 0885 386 020 – Стефан Печикамъков, организатор

Details

  • Start:
    май 21 @
  • End:
    май 22 @

Organizer

Община Лясковец, НЧ „Напредък-1870”

Venue

Лясковец

Събор на овцевъдите
Лясковец, България

+ Google Map

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.