European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Областен конкурс за детска рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

Зарежда Събития

Областен конкурс за детска рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

май 25 @ - май 31 @

25 май -

гр. Лясковец; с. Джулюница; с. Мерданя; с. Козаревец; с. Добри дял; с. Драгижево

Details

  • Start:
    май 25 @
  • End:
    май 31 @

Organizer

Община Лясковец; НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница; НЧ „Развитие 1902”, с. Мерданя; Кметство Мерданя; Кметство Драгижево; Кметство Добри дял; НЧ „Земеделец-1899”, с. Козаревец; НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево; НЧ „П.Р.Славейков- 1903“, с. Добри дял

Venue

гр. Лясковец; с. Джулюница; с. Мерданя; с. Козаревец; с. Добри дял; с. Драгижево

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.