European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

фестивал на традициите „Рецептите на баба с нов живот“

Зарежда Събития

фестивал на традициите „Рецептите на баба с нов живот“

юни 30 @ - юли 1 @

30 юни -

Тутракан

Фестивалът е част от Проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № BG06RDNP001-19.355-0008-C01 по
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Details

  • Start:
    юни 30 @
  • End:
    юли 1 @

Organizer

МИГ-Тутракан-Сливо поле

Venue

Тутракан

България

+ Google Map

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.