European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

територия стражица

Празниците на територията на Стражица имат съществено значение за развитието на местната култура и за активното присъствие на града и региона.

Те предоставят възможности за демонстриране на местния колорит на различни художествени практики; за популяризиране на национални художествени постижения; за стимулиране на художествени стилове и направления в съвременното професионално изкуство в любителското творчество.

-Ден на самодееца в община Стражица. Провежда се всяка година на 1 март в Стражица и всички села.

-„Пробуждане с хоро”. Провежда се на 3 март всяка година в гр.Стражица пред параклиса „Св.Георги Победоносец” пред паметника „Майка”, в населените места в общината пред паметните плочи гр.Стражица и населените места в общината.

-Честване на годишнина от трагичния подвиг на Старшина І степен Димитър Атанасов Димитров, провежда се всяка година на 6 март, с. Сушица Музейна сбирка в къщата музей на матроса.

-Международен ден на поезията, провежда се всяка година на 21 март, гр. Стражица и населените места в общината библиотеките при народните читалища.

-Празник на лопуша, провежда се всяка година през месец април в село Бряговица.

-Каралийчеви дни, празник в продължение на 10 дни през месец май в  Парк „Ангел Каралийчев” Лятно/Зимно кино населените места в община Стражица.

-Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, отбелязва се на 24 май всяка година в Стражица и селата.

Дни на театралното творчество – Рачко Ябанджиев през месец май. Отбелязва се всяка година в Стражица и селата с театрални постановки.

-Празник на „Св.Марина” на 17 юли в село Кесарево.

-Празник на град Стражица на 15 август всяка година. Седмица с разнообразни събития.

-„Празник на дрянката“ през месец септември в село Горски Сеновец.

-Отбелязване на годишнина от Чаирската битка в селата на общината през месец септември.

-Празник на село Сушица          на 29 октомври всяка година.

-Празник на село Асеново през месец ноември всяка година.

-Празник на с.Балканци, с.Царски извор, с.Мирово на 24 май. Общностна проява с местно значение.

-Празник на с.Царски извор на 24 май. Общностна проява с местно значение.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.