European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище -“Христо Ботев 1928”

Читалище -“Христо Ботев 1928”  в  село Малко Враново е създадено през 1928 година.

„ Народно читалище Христо Ботв 1928 г.”, е основано на 1928 година по инициатива  на  родолюбиви граждани на село Малко Враново. То е духовно средище в Малко Враново. Читалището извършва богата дейност и подпомага създаването и развитието и на други читалища в този край и страната.

 Историческата му заслуга за културната дейност на село Малко Враново се определя от неговия принос в запазването и обогатяването на българския език, в зараждането на музикалното изкуство и в създаването на библиотечното дело.

 Сега и в бъдеще,чрез своята   художествено – творческа и културно – просветна дейност,” Народно читалище Христо Ботев 1928 г. „ участва и влияе за духовното обогатяване на гражданите на село Малко Враново и за културното развитие на селото.

Целите на „Народно читалище Христо Ботев 1928 г. „ са да задоволява потребностите на гражданите, свързани с/ със:

 1. Развитие и обогатяване на културния живот,социалната и образователна дейност в сеело Малко Враново и региона.
 2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
 3. Развитие на творческите способности,разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката,изкуството и културата.
 4. Създаване на условия за общуване между хората,възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
 5. Осигуряване на достъп до информация.
 6. По – добра материална база и комфорт на читалището.
 7. Развитие и поддържане на членството в Национални и международни партньорства и мрежи.
 8. Осигуряване на финансовата си устойчивост.
 9. По – добрия имидж на село Малко Враново и хората в селото.

Читалището осъществява своите цели, чрез следните основни дейности:

 1. Общодостъпна библиотека
 2. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество.
 3. Организиране на школи, кръжоци,ателиета,студиа и курсове по изкуства и изучаване на чужди езици и научно – творчески, знания,занималня за подготовка на учебна дейност, клубове по интереси за проучвателска и събирателска дейност в областта на фолклора,етнографията и краеведство и др.,организиране на свободното време на ученици и възрастни в извънучебни,извън училищни и извънработни форми на заетост.
 4. Организиране празненства,концерти,спектакли, театър,чествания и младежки дейности, издаване на печатни материали.
 5. Създаване и съхраняване на музейни колекции,съгласно Закона за културното наследство и художествени колекции.
 6. Организиране на фото -,фоно -,филмо и видеотеки както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.
 7. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
 8. Предоставяне на социални и информационни услуги.
 9. Разработване и реализиране на проектни предложения като бенефициент и /или като партньор към оперативни програми и/или схеми за за безвъзмездно финансиране,съфинансирани от Европейски фондове, към донорски програми и организации от Европа, Америка и всички държави по света.
 10. Рекламна дейност.
 11. Посредническа дейност.
 12. Опознавателни и други екскурзии.
 13. Събиране и разпространяване на знания за родния край.

Дейности за нематериалното културно наследство: Певческа група за български народни песни „Китка“, Детска група за народни песни, Група за пресъздаване на обичаи, Певческа група за турски народни песни;

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.