European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

МИГ Средец“ обхваща изцяло територията на община Средец в област Бургас – Югоизточен район за планиране (код по NUTS BG34).

В територията обхваната от Сдружение „Местна Инициативна Група Средец“ („МИГ Средец“) попадат 33 населени места, като единственият град Средец е  общински център, а 32 са села:

с. Белеврен; с. Белила; с. Бистрец; с. Богданово; с. Варовник; с. Голямо Буково; с. Горно Ябълково; с. Гранитец; с. Граничар; с. Дебелт; с. Долно Ябълково; с. Драка; с. Драчево; с. Дюлево; с. Момина църква; с. Загорци; с.Зорница; с.Кирово; с. Кубадин; с. Малина; с. Орлинци; с. Проход; с. Пънчево; с. Радойново; с. Росеново; с. Светлина; с. Синьо камене; с. Сливово; с. Суходол; с. Вълчаново; с .Тракийци и с. Факия.

Визията на Стратегията за ВОМР за 2014-2020 г. е: Подкрепа на икономическото развитие за устойчив, балансиран и приобщаващ растеж на територията на „МИГ Средец“ и ефективно участие на всички заинтересовани страни.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.