European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ДЕНЯТ НА СВЕТИ МОДЕСТ


Свети Модест, също като свети Георги, е покровител на земеделците и овчарите. На иконите е изобразен обикновено с два впрегнати вола или стадо овце. Широко разпространено е поверието, че той е научил хората как да впрягат добитъка и да орат нивите си. В Странджа е на особена почит, защото е защитник на добитъка, а скотовъдството там е основен поминък.
Обредността на неговия празник е свързана с осигуряване на здравето на впрегатните животни и благополучието на стопаните им, а главни действащи лица са жените.

В навечерието на 18 декември те подновяват кваса и през нощта замесват тесто от най-чистото и хубаво пшенично брашно. Изпичат нечетен брой пити, украсени с просфора (обреден печат, който се слага върху хляба). Мажат ги с олио и мед, за да са мазни и шиите на животните и да не ги болят при впрягане. На сутринта носят питите в църквата, нареждат ги под иконата на свети Модест и след службата ги раздават за здравето на домашните животни. Мъжете пък носят крини със сурово жито, което даряват на църквата. Пред иконата на светеца се оставя и малко яремче или рогца от сребро или алуминий, за да не сполетяват беди добитъка.
В село Горно Ябълково жените бягат, докато раздават питата, за да бъдат пъргави животните. Във Факия вярват, че стопанката, която първа раздаде хляба, през лятото първа ще свърши жътвата.
През целия ден е забранено да се впрягат воловете, биволите и конете, за да бъдат здрави и силни през цялата година. Парче от обредния хляб се слага и в тяхната храна. Празникът е по време на коледните пости, но може да се яде риба.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.