European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фолклорен фестивал „С песните на Комня Стоянова“

На сцената се изявят изпълнители със странджански и тракийски песни, като едно от условията, съгласно регламента на фестивала, е едно от изпълненията задължително да бъде от репертоара на Комня Стоянова.

Компетентно жури ще присъжда 1-ва, 2-ра и 3-та награда за индивидуален изпълнител и фолклорна група във всяка възрастова група. За най-доброто представяне се  присъжда и „ПРИЗ Комня Стоянова“.

– Янка Рупкина – родена в с. Богданово

– Калинка Згурова – родена в с. Дебелт

– Комня Стоянова – родена в с. Драчево

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.