European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Средец е фолклорна столица на България

Националният странджанско –тракийски събор за надпяване и надсвирване „Фолклорен венец-Божура” има за цел да продължи традицията на странджанско-тракийския край, да стимулира интереса и любовта към богатото фолклорно наследство.
Съборът се провежда със съдействието на Министерството на културата.Организатори :
Община Средец, Съюза на тракийските дружества в България, РС на тракийските дружества – гр.Бургас, Народно читалище „Пробуда” и Общински исторически музей- гр.Средец.
В рамките на събора се провеждат два конкурса:

– КОНКУРС за млади изпълнители на странджански и тракийски песни, в четири групи –
до 10 г., до 14 г., до 18 г. и представители на музикални училища и паралелки;
– КОНКУРС за млади инструменталисти (кавал, гайда, тамбура, гъдулка), в горепосочените групи.

В конкурсите за млади изпълнители и инструменталисти участват всички желаещи с две песни (мелодии) до 6 минути.
Задължително е участващите в конкурсите изпълнители да се явяват в народни носии.
Наградният фонд от 3000 лв. е осигурен от организаторите

Съборът се провежда в рамките на два дни в града и в местността “Божура” край град Средец

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.